Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
22 Październik 2018 23:30:16
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Quiz walentynkowy
Konkurs

Biblioteka szkolna przypomina, ?e jeszcze tylko do jutra mo?na wzi?? udzia? w walentynkowym


Quzie  „Wielkie pary literatury i ekranu”.


Prawid?owo wype?nione formularze konkursowe nale?y sk?ada? do jutra w bibliotece.


Uczestników zapraszamy na losowanie nagród w pi?tek, 12 lutego na du?ej przerwie o godz. 12.20.


Images: red-love-heart-typography-medium.jpg

Konkurs Bo?onarodzeniowy 2015
Konkurs
W poniedzia?ek, 20 grudnia podsumowali?my
Konkurs Bo?onarodzeniowy na najpi?kniejsz? kartk? lub ozdob? ?wi?teczn? 
i rozdali?my nagrody jego uczestnikom.
Nale?y zauwa?y?, ?e wszystkie prace zg?oszone w tym roku ?wiadcz? o du?ym talencie plastycznym, pomys?owo?ci
i pracowito?ci ich autorek. (Oce?cie zreszt? sami, ogl?daj?c za??czone zdj?cia).
Jury, w sk?adzie: panie Edyta Zwie?czak, Beata Kowalczyk, Krystyna Pyzio oraz przedstawiciel SU, Szymon Fuja, mia?o du?y problem z wyborem najlepszych prac.

Po burzliwych obradach postanowi?o przyzna?:

1 miejsce – Renacie Jordanek z kl.4eb

2 miejsce – Dominice Jopek z kl. 3t

3 miejsce – Paulinie Michalak z kl. 2e

Pozosta?e osoby, które zg?osi?y swoje prace do konkursu otrzyma?y wyró?nienia. S? nimi: Anna M?ocek
z 2e, Justyna Pasternak z 2t, Marta Brzazgacz z 1e, Agnieszka Meus z 2s oraz Paulina Chrapkiewicz 
z 4eb. 

Serdecznie dzi?kujemy Spó?dzielni Uczniowskiej i Samorz?dowi Uczniowskiemu za ufundowanie nagród.

konkurs_bozonarodzeniowy_01  konkurs_bozonarodzeniowy_03   konkurs_bozonarodzeniowy_02 konkurs_koled_04


Przed?wi?teczna wizyta u przedszkolaków
Newsy10 grudnia ponownie odwiedzili?my maluchy z Przedszkola nr 4 w Andrychowie.
Tym razem nasze spotkanie  po?wi?cone by?o ksi??eczkom o ?w. Miko?aju i ?wi?tach Bo?ego Narodzenia.
Dzieci ?ywio?owo dzieli?y si? z nami wra?eniami z niedawnego spotkania ze ?w. Miko?ajem, koniecznie chcia?y opowiedzie? nam o prezentach, które od niego otrzyma?y i  o zwyczajach ?wi?tecznych w swoich rodzinach.
Po Nowym Roku chcemy kontynuowa? t? sympatyczn? akcj? promocji czytelnictwa.

czytanie_bajek_12 czytanie_bajek_01 czytanie_bajek_05


Nasza Szko?a czyta dzieciom
Nie do przecenienia jest rola, jak?  w wychowaniu i rozwoju cz?owieka i to ju? od najm?odszych lat,  odgrywa kontakt z ksi??k?, rozwijaj?c wra?liwo?? i wp?ywaj?c na rozwój intelektualny m?odego s?uchacza i czytelnika. Rozumiej?c to i doceniaj?c, pani pedagog i pani bibliotekarka postanowi?y podj?? inicjatyw? zaproponowan? przez Przedszkole nr 4 i zorganizowa? akcj? czytania przedszkolakom przez uczniów naszej szko?y.
Pierwsza  nasza wizyta w przedszkolu mia?a miejsce 24 listopada, z okazji ?wi?towanego tam Tygodnia Pluszowego Misia.
Uczennice 1e - Agnieszka Kasprzak i Paulina Pietraszek czyta?y wtedy dzieciom z najm?odszych grup wiekowych bajeczki o Kubusiau Puchatku i przygodach le?nych przyjació?. Maluchy by?y bardzo przej?te nasz? wizyt?, z wielkim zainteresowaniem s?ucha?y, odpowiada?y na zadawane pytania  i w??cza?y si? w zaproponowane zabawy. Zaprosi?y nas na kolejne spotkanie, które tym razem chcemy po?wi?ci? ksi??eczkom o ?w. Miko?aju i ?wi?tach.

Zdj?cia ze spotkania mo?na zobaczy? na stronie Przedszkola nr 4 http://edukacja.andrychow.eu/placowki/przedszkola/przedszkole-nr-4-w-andrychowie-103/aktualnosci/czytanie-bajek-o-kubusiu-puchatku-w-gr-i-ii-2714/


Zbieramy ksi??eczki i zabawki do Miko?ajowego worka
Newsy

W dzie? ?w. Miko?aja, tak jak w latach ubieg?ych, chcemy sprawi? rado?? ma?ym pacjentom 
Oddzia?u Pediatrii Szpitala Rejonowego w Wadowicach.
Dlatego, ?eby przygotowa? dla nich paczki, zbieramy pluszaki do pojemnika na parterze,
a w bibliotece - ksi??eczki dla dzieci.
Zach?camy wszystkich, którzy maj? w domu niepotrzebne, ale niezniszczone zabawki
i ksi??eczki, aby zechcieli podarowa? je chorym dzieciom.
Czekamy do 3 grudnia.

Beata Kowalczyk i Krystyna Pyzio

 

Turniej herosów z klas pierwszych
Konkurs
Dzisiaj, 30. pa?dziernika, na zako?czenie Miesi?ca Bibliotek Szkolnych, odby? sie na du?ej sali gimnastycznej Turniej Mitologiczny.
Reprezentanci wszystkich siedmiu klas pierwszych zmierzyli si? w pojedynku na znajomo?? greckich i rzymskich bogów i herosów.
Konkurencje by?y tak pomy?lane, by musieli wykaza? si? tak?e sprawno?ci? fizyczn? i umiej?tno?ciami aktorskimi oraz inwencj? twórcz?,
bo za przebrania w stylu antycznym mo?na by?o uzyska? dodatkowe punkty.
Na uznanie zas?uguje wysi?ek klasy 1e, która w ca?o?ci zaprezentowa?a si? w odpowiednich strojach, oraz klasa 1f,
która dopingowa?a swoj? reprezentacj? wykonanymi przez siebie wspania?ymi transparentami.
Wykonywane zadania ocenia?o Jury, w ktorym zasiad?y Panie-Bo?ena Polak, Katarzyna Grobelny i Edyta Zwie?czak.
Zwyci?zc? Turnieju zosta?a klasa 1e, drugie miejsce zaj??a klasa 1t, a trzecie - klasa 1f,  po wygraniu dogrywki z kl.1s.
Oprócz nagród ksi??kowych i s?odyczy, ufundowanych przez Spó?dzielni? Uczniowsk?,
nagrodami dla uczestników s? dobre oceny z j?zyka polskiego oraz dla zwyci?skiej klasy - jeden wybrany dzie? bez pytania, a dla II i III miejsca - 3 takie godziny.
Organizatorzy konkursu - Pani bibliotekarka i Poloni?ci naszej szko?y - maj? nadziej?, ?e by? to dla wszystkich czas dobrej zabawy,
ale tak?e okazja do ugruntowania wiedzy zdobytej na lekcjach.
Czytajmy, bo warto!
Newsy
W pa?dzierniku spad?y z drzew i przyklei?y si? na oknach naszej szko?y
kolorowe li?cie z cytatami dotycz?cymi ksi??ek i czytania.
Od razu zrobi?o si? od tego weselej, a mo?e tak?e zach?ci?o kogo?
do si?gni?cia po ksi??k?!


Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam