Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
20 Styczeń 2019 17:52:16
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Konkurs czytelniczy rozstrzygni?ty
Konkurs22 pa?dziernika zako?czyli?my Czytelniczy Konkurs Literacki.
Wzi??o w nim udzia? 12 uczniów z ró?nych klas. Wszystkie zadania konkursowe zosta?y przez nich prawid?owo rozwi?zane, zatem wszyscy zas?u?yli na nagrody, zafundowane przez Spó?dzielni? Uczniowsk?.
Jej prezes, Szymon Fuja, wr?czy? uczestnikom wylosowane dla ka?dego upominki, czyli ró?norakie s?odycze.
Mamy nadziej?, ?e konkursowicze byli z nich zadowoleni, a z pewno?ci? jeszcze wi?ksz? przyjemno?? sprawi?y im "plusy" z j?zyka polskiego.
Przede wszystkim, przy okazji rozwi?zywania zada?, poszerzyli swoj? wiedz? dotycz?c? literatury.
A to si? liczy najbardziej! :)


Niektórzy spo?ród obdarowanych "konkursowiczów"

Rozdajemy nagrody
NewsyInformujemy wszystkich uczestników czytelniczego konkursu literackiego,
?e losowanie nagród odb?dzie si? 22 pa?dziernika na du?ej przerwie w bibliotece.
Prosimy o punktualno?? i niezawodne przybycie.
Ju? jesie?
W bibliotece jesie? mo?e by? naprawd? pi?kna! :-)

?wi?tujemy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Newsy

Pa?dziernik obchodzony jest na ?wiecie jako

Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych.

Z tej okazji nasza biblioteka proponuje wszystkim uczniom udzia?

w Literackim Konkursie Czytelniczym oraz

Konkursie Plastycznym na plakat zach?caj?cy

do korzystania z biblioteki i czytania.

Pod koniec miesi?ca odb?dzie si? tak?e Turniej Klas Pierwszych ze znajomo?ci mitologii Greków i Rzymian.

Aby wzi?? udzia? w konkursie czytelniczym nale?y zabra? z biblioteki formularz

z pytaniami, wykona? podane w nim zadania i wype?niony odda? pani bibliotekarce do 20.10.2015.

Rozstrzygni?cie konkursu i losowanie s?odkich nagród odb?dzie si?

23 pa?dziernika na d?ugiej przerwie.

Zabytki w szkolnej bibliotece

W naszej szkolnej bibliotece oprócz nowo?ci wydawniczych i lektur z opracowaniem, mo?na znale?? równie? stare przedwojenne ksi??ki.

Najstarsza spo?ród nich zosta?a wydana w 1936 roku.

Jest to podr?cznik do fizyki dla IV klasy gimnazjalnej, który ukaza? si? we Lwowie nak?adem Wydawnictwa Ksi??nica – Atlas.

Z tego samego roku pochodzi „Ferenike i Pejsidoros”- opowie?? kulturalno-obyczajowa Lucjana Rydla, która ukaza?a si? 1936,

nak?adem Pa?stwowego Wydawnictwa Ksi??ek Szkolnych.

Sprzed  II Wojny ?wiatowej pochodzi równie? ksi??ka Leonarda Korowajczyka „Jab?ko Newtona”, o podstawowych prawach mechaniki.

Wydana w Krakowie w 1939 r. przez Wydawnictwo „Czytelnik”.

Zach?camy do odwiedzenia biblioteki i bli?szego zapoznania si? z tymi „staruszkami”

oraz  kilkunastoma innymi ksi??kami w podobnym  wieku.

Opracowa?: Jakub Guzdek 3f

Witamy w nowym roku szkolnym
Witam wszystkich czytelników biblioteki w nowym roku szkolnym! :-)
?ycz? wszystkim du?o zapa?u do pracy, nie zra?ania si? niepowodzeniami,
mnóstwa rado?ci z przebywania z fajnym i ?yczliwymi lud?mi
oraz przyjemno?ci z lektury ciekawych i "wci?gaj?cych" ksi??ek,
których w bibliotece ci?gle przybywa.

Krystyna Pyzio
Pami?tamy o Patronie
Konkurs

29 marca  2015 r.obchodzili?my 30 rocznic? nadania naszej szkole imienia Profesora Tadeusza Kotarbi?skiego.

Z tej okazji, 30 marca, odby? si? Szkolny konkurs Wiedzy o Patronie. Wzi??o w nim udzia? 12 reprezentantów klas 1-3.

Najlepsz? znajomo?ci? biografii i dorobku naukowego Patrona wykaza?a si? Agnieszka Meus z klasy 1s, która zdoby?a 1 miejsce w konkursie, 2 lokat? zaj??a Klaudia Pilarska z kl. 2t, a trzecia Julia Jo?czy z 1d. Ponadto za du?? wiedz? na wyró?nienie zas?uguj? Ewa Stuglik z 1t, Paulina Zmiertka z 1e i Marek Potoczny z kl.1a.

10 kwietnia Pan Dyrektor wr?czy? wymienionym laureatom nagrody ksi??kowe i dyplomy. Organizatorzy konkursu - panie Krystyna Pyzio, Joanna Mi?o? i pan Olgierd Morawski - dzi?kuj? wszystkim uczestnikom za wysi?ek w?o?ony, by lepiej pozna? osob? patrona naszej szko?y, oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

Images: konkurs_patron-09.jpg


Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam