Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
20 Styczeń 2019 16:55:55
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Galeria s?ynnych bibliotekarzy

Stefan ?eromski
Literat i bibliofil

Stefan ?eromski sp?dzi? 10 lat na posadzie bibliotekarskiej w dwóch zas?u?onych wielce dla kultury polskiej placówkach: w Bibliotece Muzeum Narodowego Polskiego w Raperswilu i w Bibliotece Ordynacji Zamoyskiej w Warszawie. Wyboru zawodu dokona? ?eromski jako cz?owiek w pe?ni dojrza?y (mia? wówczas 28 lat), powodowany konieczno?ci? poratowania zdrowia i polepszenia sytuacji materialnej rodziny, któr? za?o?y? wst?puj?c w zwi?zek ma??e?ski z Oktawi? Radziwi??owicz. Mimo, ?e przed obj?ciem bibliotekarskiej s?u?by nie posiada? ?adnego przygotowania fachowego, potrafi? sprosta? wymogom pracy w bibliotece naukowej. Zawdzi?cza? to ?ywemu zainteresowaniu ksi??kami od najm?odszych lat i intensywnemu samokszta?ceniu. Po zako?czeniu pracy w bibliotece, nadal s?u?y? ksi??ce poprzez swoj? dzia?alno?? spo?eczn? – zak?ada? biblioteki i czytelnie ludowe, organizowa? rozmaite kursy i imprezy o charakterze o?wiatowym, zabiega? u ksi?garzy o wydanie tanich i popularnych ksi??ek dla mniej zamo?nych.
Na podstawie ksi??ki Bart?omieja Szyndlera: Bibliotekarska s?u?ba Stefana ?eromskiego. Wroc?aw, Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 1977 opracowa?a Krystyna Pyzio, nauczyciel-bibliotekarz w Zespole Szkó? nr 1 w Andrychowie

Giacomo Casanova

O nami?tno?ciach weneckiego bibliotekarza.

Pewien pochodz?cy z Wenecji bibliotekarz do dzisiaj wywo?uje dreszczyk emocji w?ród pa?, a uk?ucie zazdro?ci w?ród panów, chocia? zmar? ponad 200 lat temu. Tak, mowa oczywi?cie o Giacomo Casanovie. By? to przecie? najs?awniejszy kochanek wszechczasów, a zarazem bibliotekarz i literat w jednym. I cho? s?awa uwodziciela przy?mi?a inne jego dokonania, nie mo?na o nich zapomina?. Giacomo Casanova urodzi? si? w Wenecji 2 kwietnia 1725 r. By? synem pi?knej i kochliwej aktorki Zanetty Buranelli. ?ród?a podaj?, ?e nie wiadomo kto by? jego biologicznym ojcem, ale oficjalnie uchodzi? za niego m?? matki, Gaetano – równie? aktor, który zmar? w wieku 36 lat (jakoby na skutek b??du w sztuce lekarskiej). Mo?na przypuszcza?, ?e to rodzicom i ich otoczeniu móg? nasz bohater zawdzi?cza? zarówno talent aktorski, jak i awanturniczy charakter oraz dar przekonywania. W podbojach pomaga?y mu zapewne dodatkowo doskona?e warunki fizyczne. Wg opisów by? wysokim, dobrze zbudowanym m??czyzn? o oliwkowej cerze, bystrym spojrzeniu i zmys?owych ustach. Oprócz cech fizycznych jego cechy charakteru, w?ród których podkre?lano jego spryt i bystro?? umys?u by?y zapewne dodatkowymi atutami. Dzi?ki tym ostatnim uda?o mu si? m.in. wydosta? z Piombi - wi?zienia umieszczonego pod o?owianym dachem Pa?acu Do?ów. Casanova ?yj?c w burzliwych czasach Ludwika XV i Ludwika XVI oprócz brylowania na salonach spe?nia? tak?e w ró?ne publiczne funkcje. Przez pewien czas by? sekretarzem weneckiego ambasadora Sebastiano Foscariniego (a? do jego ?mierci) w Wiedniu. Ten urodzony bon vivat przez wiele lat by? czynnie dzia?aj?cym bibliotekarzem. Gwoli prawdy trzeba zaznaczy?, i? inicjacj? w tym zawodzie mia? dopiero na jesieni swego ?ycia, kiedy to znalaz? przysta? i ?yczliwe przyj?cie u wspó?masona, hrabiego Karla von Waldsteina na zamku Dux. Tam w?a?nie Casanova przez wiele lat opiekowa? si? licz?cym ponad 40.000 woluminów ksi?gozbiorem, ca?kiem dobrze realizuj?c si? w tym zawodzie. Wiemy, ?e wi?kszo?? czasu sp?dza? w bibliotece b?d? swoim gabinecie, wertuj?c ksi?gi, czytaj?c, kataloguj?c je b?d? pisz?c. Jako literat najcz??ciej oddawa? si? pisaniu wspomnie? lub korespondowaniu z przyjació?mi. W tym czasie odnalaz? w sobie wiar? w Boga. Giacomo Casanova zmar? 4 czerwca 1798 roku, a przed ?mierci? sw? ziemsk? egzystencj? podsumowa? s?owami „?y?em jak filozof, a umieram jako chrze?cijanin”.

El?bieta Grzelakowska, Monika Wachowicz, ?ód?, Wydzia? Zbiorów specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

Papie? Pius XI

?wi?tobliwy bibliotekarz

Bibliotekarzem z prawie 30-letnim sta?em by? tak?e papie? Pius XI (1857-1939), który jako w?oski kardyna? Achilles Ratti od 5 listopada 1888 roku pracowa? w Bibliotece Ambrozja?skiej w Mediolanie. Wszechstronnie wykszta?cony (posiada? trzy doktoraty), m?ody duchowny pono? marzy? o karierze bibliotekarza i kiedy w 1888 roku przyj?to go w poczet Collegium Doctorum Ambrosianae (czyli dziewi?ciu zakonników oblatów opiekuj?cych si? bibliotek? Ambrozja?sk?) rzuci? si? w wir pracy g?ównie po?wi?caj?c si? krytycznym studiom i opracowaniom r?kopisów, pocz?wszy od prac fizyka A. Volty poprzez Petrarke, Wergilego, akta tycz?ce staro?ytnego ko?cio?a mediola?skiego a? po najwi?kszy skarb Ambrozjany – r?kopis Iliady. Urlop i ka?dy wolny czas po?wi?ca? na podpatrywanie pracy innych bibliotek, by w swojej pracy czerpa? równie? i z ich do?wiadczenia. Biblioteka tak dalece sta?a si? przestrzeni? jego ?ycia, ?e nawet swoje ?ó?ko wstawi? do magazynu ksi??ek, mimo i? i tak sp?dza? w niej ca?e dnie. W 1907 roku zosta? kierownikiem tej?e biblioteki. W 1911 r. ks. Ratti zosta? powo?any do Biblioteki Watyka?skiej, któr? kierowa? do 1918 r., czyli do czasu mianowania go wizytatorem, a pó?niej nuncjuszem apostolskim w Polsce. W 1922 zosta? wybrany papie?em i przyj?? imi? Piusa XI. B?d?c papie?em wci?? wiele czasu i si? po?wi?ca? bibliotece, zbiorom dzie? sztuki i instytucjom naukowym; nawet osobi?cie anga?owa? si? np. w spraw? rozbudowy biblioteki czy pozyskiwanie nabytków. Stworzy? wiele instytucji naukowych, zreformowa? Papiesk? Akademi? Nauk, nigdy przy tym nie zapomina? o bibliotekarzach. Z uwaga ?ledzi? obrady Pierwszego ?wiatowego Kongresu Bibliotekarzy w Rzymie w 1929 roku, którego uczestników z honorami przyj?? w Bibliotece Watyka?skiej.

El?bieta Grzelakowska, Monika Wachowicz, ?ód?, Wydzia? Zbiorów specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.


Adam Mickiewicz

Biografia Adama Mickiewicza (1798-1855) znana jest prawie wszystkim. Niewiele osób jednak wie, ?e Wieszcz pod koniec swojego ?ycia pracowa? w Paryskiej Bibliotece Arsena?u. Dnia 30 pa?dziernika 1852 r. roku francuski minister o?wiecenia podpisa? nominacj? Mickiewicza na stanowisko bibliotekarza Arsena?u. By?a to skromna pa?stwowa posada, która przynosi?a sta?y dochód 2000 franków i gwarantowa?a s?u?bowe mieszkanie. Wiosn? 1853 r. ca?a rodzina przeprowadzi?a si? do do?? obszernego ale ponurego mieszkania s?u?bowego w budynku Arsena?u. Grube mury i d?ugie korytarze sprawia?y, ?e gmach przypomina? raczej klasztor lub wi?zienie. Przyczynia?y si? do tego równie? kraty w oknach, za?o?one na ?yczenie Mickiewicza, który obawia? si? wypadni?cia którego? z m?odszych dzieci. ?rodowisko emigracyjne ocenia?o nowe zaj?cie poety jako „liche i poni?aj?ce”, a on sam, pokazuj?c jednemu ze znajomych pó?ki pe?ne zakurzonych ksi?g, powiedzia?: „Pochowano mnie w?ród umar?ych”. O tym okresie ?ycia poety wspomina m.in. Cyprian Kamil Norwid w „Czarnych kwiatach”.

Ewa Rozmys?owska-Rypu?a
nauczyciel-bibliotekarz
Bojad?a, Szko?a PodstawowaNotki pochodz? z :www.bibliotekawszkole.pl

Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam