Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
20 Styczeń 2019 18:16:19
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Siedemna?cie zalet ksi??ki
Siedemna?cie zalet ksi??ki Opracowane przez Szwedzk? Akademi? Literatury Dzieci?cej


1. Ksi??ka pomaga nam rozwija? j?zyk
i s?ownictwo.
Uczy nas wyra?a? my?li i rozumie?
innych.

2. Ksi??ka rozwija my?lenie.
Dostarcza nam poj?? my?lowych
i nowych idei, rozszerza nasz?
?wiadomo?? i nasz ?wiat.

3. Ksi??ka pobudza fantazj?,
uczy budowa? obrazy w wyobra?ni.

4. Ksi??ka dostarcza nam wiedzy o innych
krajach i kulturach, o przyrodzie,
technice, historii, o tym wszystkim,
o czym chcieliby?my dowiedzie? si?
czego? wi?cej.

5. Ksi??ka rozwija nasze uczucia i zdolno??
do empatii.
Wyrabia w nas umiej?tno?? wczucia si?
w czyj?? sytuacj?.

6. Ksi??ka dodaje si? i zapa?u.
Dostarcza nam rozrywki i emocji. Mo?e
roz?mieszy? lub zasmuci?. Mo?e
pocieszy? i wskaza? nowe mo?liwo?ci.

7. Ksi??ka mo?e stawia? pytania,
które anga?uj? i pobudzaj?
do dalszych przemy?le?.

8. Ksi??ka uczy nas etyki. Sk?ania
do namys?u nad tym, co s?uszne,
a co nie, co dobre, a co z?e.

9. Ksi??ka mo?e wyt?umaczy? rzeczywisto??
i pomóc w zrozumieniu zale?no?ci.

10. Ksi??ka mo?e udowodni?, ?e cz?sto
pytanie ma wi?cej ni? jedn? odpowied?,
?e na problem da si? spojrze?
z ró?nych stron. Mo?e podpowiedzie?
inne sposoby rozwi?zywania
konfliktów ni? przemoc.

11. Ksi??ka pomaga nam zrozumie? siebie.
Odkrycie, ?e s? inni, którzy my?l? jak
my, ?e mamy prawo do swoich odczu?
i reakcji, umacnia nasze poczucie
w?asnej warto?ci.

12. Ksi??ka pomaga nam zrozumie? innych.
Lektura ksi??ek pisarzy z innej epoki,
innego ?wiata, i odkrywanie, ?e ich
my?li i odczucia nie ró?ni? si? od naszych,
buduje tolerancj? dla innych kultur
i zapobiega uprzedzeniom.

 

13. Ksi??ka jest naszym towarzyszem
w samotno?ci. ?atwo wzi?? j? ze sob?
i czyta? gdziekolwiek. Z biblioteki
mo?na ja wypo?yczy? za darmo
i nie trzeba pod??cza? jej do pr?du.

14. Ksi??ka jest cz??ci? naszego dziedzictwa
kulturowego. Dzi?ki niej mamy wspólne
do?wiadczenia i punkty odniesienia.

15. Dobra ksi??ka dla dzieci, któr? mo?na
czyta? na g?os, przynosi rado?? dzieciom
i doros?ym. Buduje pomost
mi?dzy pokoleniami.

16. Ksi??ka dla dzieci to pierwsze spotkanie
z literatur? - nieograniczonym ?wiatem,
z którego czerpiemy przez ca?e ?ycie.
To bardzo wa?ne spotkanie, gdy?,
je?li nie zostanie zmarnowane, poka?e,
ile mo?e da? dobra literatura.

17. Literatura dzieci?ca wzbogaca kultur?
kraju. Daje prac? wielu ludziom:
pisarzom, ilustratorom, wydawcom,
redaktorom, drukarzom, recenzentom,
ksi?garzom, bibliotekarzom...
Literatur? dzieci?c? mo?na równie?
eksportowa? przynosz?c krajowi dochód
i uznanie za granic?.

Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam