Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
20 Styczeń 2019 17:37:01
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Warto przeczyta?

Ewa Nowacka „Ma?e kochanie, wielka mi?o??”
Przejmuj?ca opowie?? o wzorowej uczennicy Magdzie, z któr? matka nigdy nie ma problemu... a? do czasu, kiedy dziewczyna si? zakochuje i zachodzi w ci??? z nieodpowiednim ch?opakiem. Historia bardzo realna, prawdziwa i w sumie "na topie", bo ile? m?odych kobiet zachodzi w ci???, a potem to ich matki, je?li s? naprawd? dobre, zajmuj? si? maluchami...

Beata Ostrowicka „Zaledwie kilka dni”
To historia dwóch przyjació?ek, ich perypetii sercowych i stawiania pierwszych kroków w doros?o?? - k?opoty w szkole i w domu, niemo?no?? porozumienia si? z rodzicami, pierwsza wielka mi?o??. Ksi??ka przeznaczona jest dla nastoletnich czytelniczek.

Andrzej Pilipiuk „Operacja Dzie? Wskrzeszenia”
Powie?? fantastyczno przygodowa, której akcja powie?ci dzieje si? w postapokaliptycznym ?wiecie XXI wieku, cz??ciowo w XIX wiecznej Polsce a cz??ciowo w Polsce z XVII wieku. Bohaterami ksi??ki jest czworo nastolatków, którzy otrzymuj? misj? zapobie?enia narodzinom Paw?a Citki, który odpowiedzialny jest za wybuch wojny atomowej a tym samym za praktyczne unicestwienie ?ycia na Ziemi. Aby tego dokona? musz? odby? szereg niebezpiecznych misji w czasie, w czasie których staraj? si? zapobiec narodzinom Citki, poprzez wstrzykni?cie zmodyfikowanego wirusa ?winki Piotrowi Citko, jego przodkowi.


Andrzej Pilipiuk, Trylogia „Kuzynki”
M?oda pracownica CB? Katarzyna Kruszewska kieruj?c si? rodzinn? legend? ?ledzi losy swojej podejrzanie d?ugowiecznej kuzynki Stanis?awy. Ta druga z kolei w poszukiwaniu kamienia filozoficznego przed?u?aj?cego jej ?ycie pojawia si? w Krakowie i zatrudnia si? w szkole ?e?skiej jako nauczycielka francuskiego. Panie szybko si? zaprzyja?niaj?, a my równie szybko odkrywamy tajemnic? d?ugowieczno?ci Stanis?awy. Za chwil? jednak pojawia si? kolejna - trzecia ju? - tajemnicza istota p?ci ?e?skiej, wieku nieprzyzwoicie m?odego i urody nieprzeci?tnej, która równie? pod ?adnym wzgl?dem nie przypomina typowej nastolatki (i ca?kiem s?usznie, jest bowiem ksi??niczk? serbsk?, a przy okazji posiada pewne inne ciekawe cechy).Beata Ostrowicka „Wy? si? chce”
Julce ostatnio wszystko wali si? na g?ow?. W domu nieko?cz?ce si? awantury mi?dzy rodzicami i k?ótnie z matk? o drobiazgi: nie wyniesione ?mieci, ba?agan na biurku...Na dodatek Kamil, który bardzo si? Julce podoba wydaje si? jej nie zauwa?a?. Najgorsze jest to, ?e Julce brakuje wiary w siebie przez co pozwala wszystkim dooko?a manipulowa? sob? i ustawia? swoje ?ycie. Zgadza si? na szko?? wybran? przez rodziców, fryzur?, jak? zaproponowa?a jej kole?anka, nawet na oszustwo, do którego, namawia j? "najlepsza" kole?anka. Po prostu: wy? si? chce! Czy Julka zdo?a naprawi? relacje z rodzicami, czy Kamil zwróci na ni? uwag?, czy stanie si? osob? niezale?n? i pewn? siebie? Si?gnij po ksi??k? i sam(a) si? przekonaj.Dmitry Glukhovsky „Metro 2033”
Rok 2033. ?wiat w wyniku konfliktu atomowego zosta? obrócony w stert? gruzu. Jednym z ostatnich ze skupisk ludzko?ci pozostaje moskiewskie metro. Od ponad 20 lat ludzie, którzy ocaleli z piek?a wojny, próbuj? uchroni? co tylko si? da z minionej przesz?o?ci. Zamkni?ci w podziemnym ?wiecie, w którym brakuje wszystkiego, a nade wszystko energii, skazani s? na regres. Na powierzchni pojawi?y si? zmutowane pod wp?ywem promieniowania nowe gatunki i b?d?c lepiej przystosowanymi do ?ycia w warunkach ci?g?ej radiacji zast?pi?y cz?owieka. Zaczynaj? te? przenika? do metra. Czas cz?owieka przemin??. Ale czy na pewno? Moskiewskie metro, dzi?ki swej unikalnej konstrukcji i stumetrowej g??boko?ci, uratowa?o ?ycie kilkunastu tysi?com moskwian, którzy nie zdaj? sobie sprawy, ?e najprawdopodobniej s? ostatnim przyczó?kiem ludzko?ciRobin Cook „Dewiacja”
Lekarz Adam Schonberg podejmuje prac? w wielkich zak?adach farmaceutycznych. Koncern jest w?a?cicielem kliniki po?o?niczej, pod opiek? której pozostaje ci??arna ?ona Adama. M?ody cz?owiek odkrywa zagadkowe powi?zania mi?dzy obiema firmami oraz ogromne niebezpiecze?stwo, czyhaj?ce na jego najbli?szych.

Jack Higgins “Lot or?ów”
Roz??czeni w dzieci?stwie bracia bli?niacy, Max i Harry Kelso, spotykaj? si? po latach w niezwyk?ych okoliczno?ciach. Wychowany w Trzeciej Rzeszy Max jest chlub? niemieckiej Luftwaffe, jego brat Harry, pilot brytyjskiego RAF - u, uczestniczy w misjach kurierskich nad okupowan? Francj?. Zastrzelony w trakcie akcji, dostaje si? do niemieckiej niewoli. Bracia Kelso staj? si? mimowolnymi uczestnikami szata?skiej intrygi szefa SS Himmlera, który planuje zamordowanie genera?a Eisenhowera. Ich decyzje i dzia?ania wp?yn? na losy II wojny ?wiatowej...


Arthur Conan Doyle „Pies Baskervillów”
Sherlock Holmes i doktor Watson szukaj? sprawców zabójstw w rodzie Baskervillów. Tropi? straszliw? besti? i zimnego morderc?, nara?aj?c si? na mro??ce krew w ?y?ach niebezpiecze?stwa...

Agata Christie „Niemy ?wiadek”
Herkules Poirot otrzymuje list z pro?b? o pomoc od starszej damy, Emilii Arundell. Kobieta pisze, ?e mia? miejsce zamach na ni? i obawia si? o swoje ?ycie. Detektyw, zaintrygowany tajemnicz? form? listu, postanawia przyby? na wezwanie. Jednak kobieta jest ju? martwa

Agata Christie „Niemy ?wiadek”
Jerry Burton, m?ody lotnik, przyje?d?a wraz z siostr? do ma?ego, cichego miasteczka Lymstock na rekonwalescencj?; jego samolot si? rozbi? i Jerry potrzebuje teraz ciszy i spokoju, aby wyleczy? poranione cia?o i sko?atane nerwy. Lymstock wydaje si? idealnym do tego celu miejscem. Pozory jednak myl?. Wkrótce miasteczkiem wstrz?sa tragiczna wiadomo??: pani Symmington pope?ni?a samobójstwo po otrzymaniu ohydnego anonimu. Anonimy otrzymuje zreszt? sporo osób w mie?cie - zatrute pióro nie pró?nuje...Ma?gorzata Gutowska-Adamczyk „110 ulic”
Micha? ?yje bez stresu. W?ród kolegów, rodziny i nauczycieli cieszy si? zas?u?on? opini? luzaka, w dodatku - dzi?ki zamo?nym rodzicom - ma styl, gest, markowe ciuchy i szpanerskie wakacje. Niestety - nawet w ?yciu nastolatka - nic nie trwa wiecznie. Nag?e k?opoty zawodowe rodziców powoduj?, ?e z dnia na dzie? l?duje w mie?cinie oddalonej ca?e lata ?wietlne od Warszawy. Przybywa tam pe?en najgorszych przeczu?. Na szcz??cie ?adne z nich si? nie sprawdza.


Ma?gorzata Gutowska-Adamczyk „13 Poprzeczna”
Gdy ?wiat wydaje si? kompletnie pozbawiony sensu, a codzienno?? karmi ci? jedynie rozczarowaniami, kiedy nie umiesz znale?? celu i t?umisz w sobie pragnienie szcz??cia, by? mo?e w najczarniejszej godzinie odnajdziesz swoj? ?cie?k?. Agata, Zosia i Klaudia, trzy nastolatki z Anina, s? tak ró?ne, ?e trudno uwierzy?, by ich drogi mog?y si? kiedy? zej??. Po??czy je jednak wspólne marzenie. A wszystko za spraw? pewnego snu.


Ma?gorzata Gutowska-Adamczyk „Niebieskie nitki”
Bezpieczny ?wiat szesnastoletniej Linki rozpada si? z chwil? rozwodu rodziców. Zdradzona przez ojca dziewczyna z trudem znajduje wspólny j?zyk z matk?. Izoluje si? nawet od najbli?szych przyjació?, uciekaj?c w ?wiat sztuki. Dodatkowym stresem jest dla Linki emocjonalne rozdarcie i skrywana mi?o?? do ch?opaka przyjació?ki. Nieoczekiwanym wsparciem oka?e si? mailowa korespondencja z autorem kultowej ksi??ki, lekarzem, b?d?cym zarazem powiernikiem jej matki, z któr? prowadzi wirtualny flirt.


Ma?gorzata Gutowska-Adamczyk „Wystarczy, ?e jeste?”
Weronika jest z natury pesymistk?. Nie wierzy w siebie ani w to, ?e odnajdzie w ?yciu szcz??cie i mi?o??. Zapami?tale czyta `Zmierzch` i skrycie marzy o wielkim, wyj?tkowym uczuciu oraz ksi?ciu , zbyt doskona?ym, by móg? by? prawdziwy. Idealny ch?opak rodzi si? w wyobra?ni dziewczyny i ?yje w ?wiecie wirtualnym, w prowadzonym przez ni? blogu. Czy rzeczywisto?? mo?e si? upodobni? do marze??


Beata Ostrowicka „?wiat do góry nogami”
?ycie szesnastoletniej Oli i jej rodziny wywróci?o si? do góry nogami... Problemy dnia codziennego coraz bardziej przygniataj? dziewczyn?. Ola nie mo?e si? dogada? z m?odszym rodze?stwem i zapracowanym ojcem, który wci?? ucieka z domu, by unikn?? trudnych rozmów. Ola musi wi?c przedwcze?nie dojrze?. Teraz ca?y dom jest na jej g?owie, bo zbuntowana nastoletnia siostra nie zamierza jej nic u?atwia?. A przecie? Ola ma wci?? tylko szesna?cie lat, chce si? cieszy? m?odo?ci?, ?yciem, sw? pierwsz? mi?o?ci?...


Beata Ostrowicka „Z?a dziewczyna”
Gdy znienawidzona ciotka Marcy?ki nagle umiera, przed dziewczyn? pojawia si? gro?ba konieczno?ci porzucenia nauki w krakowskim liceum i powrotu do biedy rodzinnego domu. Niespodziewanie jednak okazuje si?, ?e "j?dza" w?a?nie jej zostawi?a w spadku mieszkanie Dochodzi do rodzinnego konfliktu, ale Marcy?ka nie zamierza ulec. Ma ju? osiemna?cie lat i chce ?y? po swojemu. B?dzie musia?a dokona? kilku wyborów oraz podj?? par? wa?nych decyzji. Czy jej wchodzenie w doros?o?? ob?dzie si? bez b??dów, bólu i rozczarowa?...? Czy Marcy?ka odnajdzie si? w skomplikowanym ?wiecie uczu?? Czy pozostanie z?? dziewczyn?, która potrafi tylko rani? siebie i innych?

Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam